Yeldeğirmeni Anaokulu ve Çocuk Evi 2005 yılında okul öncesi öğrenme deneyimlerine hak ettiği yeri ve değeri vermek ve eğlenerek öğrenme ilişkisini hayata geçirmek için “Mutlu Çocuk Öğrenir.” diyerek kurulmuştur.

Çocuğun bilişsel, dilsel, sosyal-duygusal ve motor gelişimi ile öz bakım becerileri kazanmasına odaklanan bu süreci çocuğun üstün yararını gözeterek planlar. Bu süreçte çocuğun öğrenmesi gereken bilgi ve edinmesi gereken kazanımlar onun hızı ve ihtiyacı ile gerçekleşir. Yarı yapılandırılmış bu süreç çocukların oyun oynayarak, eğlenerek, deneyimleyerek, kendi kendine ve akranları ile birlikte yaparak öğrenmesine odaklanır.

Yeldeğirmenini Anaokulunda:

  • Okul öncesi öğrenme deneyimlerinin tüm çocuklar için ulaşılabilir olması amaçlanır.
  • Eşitlikçi, farklılıklara saygılı, demokratik ve eleştirel bir eğitim anlayışı benimsenir.
  • Çocuklar öğrenme deneyiminin aktif bir öznesi olarak kabul edilir. 
  • Çocuğun öğrenme hızı, ilgi ve ihtiyaçları öğrenme sürecinde göz önünde tutulur.
  • Çocukların kendiliğinden ve birbirinden doğal olarak öğrenmesi desteklenir. 
  • Çocuğun yaşına bağlı olarak bütünsel gelişimi gözlemlenir; yaşama ve ileri eğitim dönemlerine hazırlanması amaçlanır. Bu doğrultuda:

* Bilişsel Gelişimi ile neden-sonuç ilişkisi kurması, örüntü oluşturması, problemi anlaması, çözüm yolları düşünmesi, hafızasını geliştirmesi, mekân/zaman, parça/bütün ilişkisi kurması amaçlanır.

* Dilsel Gelişimi ile sesleri ayırt etmesi, dili bir iletişim aracı olarak kullanması, sözcük dağarcığını geliştirmesi, kendini ifade etmesi, dinlemeyi öğrenmesi, dinlediklerini/izlediklerini anlaması, dinlediklerini/izlediklerini başka sözcüklerle ifade etmesi, görsel materyalleri okuması, sesini kullanması, dilbilgisi kuralları ile konuşmayı öğrenmesi, farklı dillerle tanışması amaçlanır.

* Sosyal-Duygusal Gelişimi ile toplumsal yaşam kurallarını tanıması, farklı ortamlarda bulunması, farklı ortam kurallarına uyum sağlaması, kendisinin ve başkasının duygularını/fikirlerini ifade etmesi, sosyal ilişkileri anlaması, sosyal ilişkide olduğu kişileri ve onların rollerini tanıması, bir işi ya da görevi alma/tamamlama davranışı göstermesi, sorumluluklarını anlaması ve yerine getirmesi, estetik değerlerle tanışması, kendine güvenmesi, sorun çözme eğilimi göstermesi, kendisinin olduğu gibi başkalarının da haklarının olduğunu anlaması amaçlanır.

* Motor Gelişimi ile bedenini kullanmayı öğrenmesi, küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapması, müzik ve ritim eşliğinde hareket etmesi, dengede kalması, nesneleri kontrol etmesi amaçlanır.

* Özbakım Becerileri ile bedenini tanıması, bedenini koruması, temiz tutmayı öğrenmesi, bunun için gerekli araçları doğru biçimde kullanması, yaşam alanlarında düzenlemeler yapması, giysilerini giyinmesi, çıkartması, yemeğini yemesi, su içmesi, sağlığının farkına varması, kendi kendine uyuması, uyanması, dinlenmenin önemini kavraması amaçlanır.

  • Öğrenme deneyimlerinin kalıcı olması ve zenginleştirilmesi için okul dışı öğrenme ortamları olan parklar, bahçeler, müzeler sık sık kullanılır. Çocuk eğlenmek, oynamak, öğrenmek, sosyalleşmek bilgilerini deneyime dönüştürmesi için desteklenir.
  • Çocuklar diğer insanlara, hayvanlara, ağaçlara; canlı cansız tüm varlıklara karşı sevgi ve saygı dolu bir bağ geliştirmesi; farklılıkları ve çeşitliliği bir zenginlik olarak görmesi için teşvik edilir. Bu davranışı kazanması için uygun ortam ve materyaller kullanılır.
  • Uygulayıcı ve öğretmenlerin kendileri ve çevreleri ile barışık, neşeli insanlar olması; okulun temel ilkelerini benimsemesi, uygulaması, iletişime açık olması ve çocuğun üstün yararını gözetmesi aranır.
  • Okul öncesi dönemde aile katılımı teşvik edilir; ailenin ihtiyacı olabilecek konularda alanında uzman olan kişilerin kolaylaştırıcılığıyla çeşitli seminerler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenir.